Dit is de privacyverklaring van Stichting Longkanker Nederland. De stichting respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou gedeelde persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Ons Privacy Statement heeft betrekking op Stichting Longkanker Nederland en alle door ons beheerde websites.

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens volgens de AVG (artikel 15) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens
Stichting Longkanker Nederland
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
administratie@longkankernederland.nl
06 11 85 63 82

Waarom verwerken we je persoonsgegevens

Longkanker Nederland is afhankelijk van je bijdrage bij onze doelen: betere informatievoorziening, belangenbehartiging en patiëntenparticipatie voor (ex-)longkankerpatiënten. Of je dit nu doet door mee te werken aan onderzoek, een campagne te delen of een (online) petitie te tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Longkanker Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

Beveiliging

Longkanker Nederland heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Longkanker Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De AVG noemt dit in artikel 5.1(e) opslagbeperking.

Verstrekking aan derden

Longkanker Nederland verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden zoals NFK als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging/stichting.

Verwerkingsdoeleinden per interactie: wat doen we precies met persoonsgegevens?

We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van giften of die bijdragen aan het realiseren van onze missie.

Hieronder vind je de toelichting van de verwerking per activiteit.

Bezoeken van onze website

Om de werking van onze website te garanderen houden we bepaalde statistieken bij van het bezoek op onze website(s).

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken
Wanneer je onze websites bezoekt houdt Google Analytics bij welke pagina’s je bekijkt. Met deze gegevens kunnen we onze site gebruiksvriendelijker maken. Dit zijn noodzakelijke gegevens.

Soort gegevens
We verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  • Om te analyseren hoe vaak de websites worden bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics
  • Om de websites veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijn
De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor analyse door Google Analytics

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Contact met ons opnemen en vragen stellen

Dit kan per e-mail, telefonisch of via een online formulier. We leggen je telefoonnummer, adres en/of e-mailadres vast om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden of contact met je te (laten) opnemen.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken
We willen benaderbaar zijn en laagdrempelig: daarom kun je vragen aan ons stellen op de daarvoor bestemde pagina’s op onze website. Dit zijn elektronische formulieren die we gebruiken om de juiste persoon contact met je te laten opnemen.

Soort gegevens
Je gegevens en de vraag zijn nodig om te bepalen wie er het beste contact kan opnemen via de opgegeven contactwijze.

Minimalisering van gegevensverstrekking
We verzoeken je vriendelijk om zo min mogelijk persoonlijke gegevens in te vullen in het tekstveld. Hoewel de formulieren via een beveiligde verbinding worden verwerkt, raden we aan dit soort informatie alleen te delen met personen waarbij de doeleinden van vastlegging duidelijk zijn afgesproken. Daar moet je zelf ook scherp op zijn, wij doen ons best maar het blijft mensenwerk.

Bewaartermijn
We streven ernaar om de vraag en je persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren zodra de vraag beantwoord is. We verwijderen periodiek alle gegevens die we niet meer nodig hebben.

Abonneren op onze nieuwsbrief

We gebruiken je (e-mail)adres om je onze nieuwsbrief te sturen – als je ons daarvoor toestemming geeft bij de aanmelding.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken
We sturen je periodiek een nieuwsbrief om je te informeren over dingen die je kunnen interesseren. Dan hebben we je e-mailadres nodig om de nieuwsbrief te adresseren.

Soort gegevens
We bewaren je e-mailadres voor de nieuwsbrief om te bepalen of je bent aan- of afgemeld Daarnaast vragen we om je naam en geslacht om een persoonlijke aanhef te kunnen toevoegen aan de nieuwsbrief. Deze hoef je niet met ons te delen, je ontvangt de nieuwsbrief dan met neutrale aanhef. (Beste lezer i.p.v. bijvoorbeeld Beste Ingrid)

Bewaartermijn
Je kunt je op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, klik hiervoor op de uitschrijflink in de e-mails.

Meedoen aan een panel, enquête of vragenlijst

Om de belangen van (ex)kankerpatiënten beter te kunnen behartigen voeren we onderzoeken uit. De antwoorden verwerken we anoniem (de antwoorden zijn niet te herleiden naar degene die de vragenlijst heeft ingevuld). Je kunt je ook opgeven voor een zogenaamd onderzoekspanel: dan wordt je vaker uitgenodigd om deel te nemen aan onze onderzoeken. Deelname aan vragenlijsten is vrijwillig en anoniem.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken
Het doel van een vragenlijst verschilt per onderzoek. Het zal altijd te maken hebben met hoe je omgaat met verschillende aspecten van je ziekte en wat je behoefte hierin is. Om betere resultaten te krijgen hebben we meer informatie nodig. Deze afweging wordt per onderzoek gemaakt en vastgelegd

Soort gegevens
De antwoorden die je geeft op vragen worden anoniem verwerkt en kunnen dus op geen enkele wijze worden teruggevoerd op (e-mailadressen van) personen. Voor je deelname aan een panel hebben we gegevens over je (relatie tot bepaalde) ziektebeeld nodig om te bepalen voor welke onderzoeken we je bijdrage nodig hebben.

Toestemming vereist voor paneldeelname
Voor deelname het aan panel om uitnodigingen te ontvangen voor onderzoeken hebben we je e-mailadres nodig en je diagnose. Dit bepaalt voor welke ziektebeelden je vragenlijsten zou willen ontvangen.

Beveiliging van antwoorden uit de vragenlijst(en)
Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. De vragenlijsten bestaan uit vragen die gaan over ervaringen tijdens of na het hebben gehad van kanker. De vragenlijsten kunnen ingevuld worden door (ex-)kankerpatiënten, naasten en in sommige gevallen door zorgprofessionals.

Waarvoor worden mijn antwoorden uit de vragenlijsten gebruikt?
De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door ons gebruikt om gericht actie te ondernemen voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor (ex-)kankerpatiënten. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor het leveren van (beleids-)informatie aan ziekenhuizen, kankerpatiëntenorganisaties, overheid en toezichthouders.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens, nodig om de vragenlijsten toe te sturen bewaren we totdat je je afmeldt. Afmelden kan via de afmeldlink in elke uitnodiging of via info@longkankernederland.nl.

Donateur (Vriend van Longkanker Nederland) worden

We hebben geen winstoogmerk en vertrouwen op ondersteuning uit de maatschappij om onze kosten te betalen. Hiervoor zijn donaties van harte welkom en we waarderen je bijdrage enorm.

Waarom we hiervoor persoonsgegevens moeten verwerken
Om de betaaltransactie veilig en correct te doen hebben we naam en bankrekeningnummer nodig (en je e-mailadres om de betaling te bevestigen. Als je een gift hebt gedaan kan je als je dat wilt worden toegevoegd aan de verzendlijst van onze nieuwsbrieven, dit kun je aanvinken.

Soort gegevens
We hebben je naam, bankrekeningnummer en e-mailadres nodig. En je adres als je ons boek wilt ontvangen.

Bewaartermijn
Van de Belastingdienst moeten we deze gegevens 7 jaar bewaren.

Vriend van Longkanker Nederland
Je kunt Vriend worden van Longkanker Nederland om zo in contact te komen met lotgenoten en geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen.

Soort gegevens
Hiervoor hebben we je adresgegevens nodig en betaalgegevens voor de periodieke inning van de donatie en het toesturen van informatiemateriaal, nieuwsbrieven en informatie over bijeenkomsten.

Bewaartermijn
We bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar nadat je geen Vriend meer bent van Longkanker Nederland. Wil je dat jouw gegevens eerder verwijderd worden, dan kun je altijd contact opnemen via administratie@longkankernederland.nl.

Vrijwilliger worden

Als je als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan onze doelstelling (mooi!) kun je je daarvoor per email/via formulier aanmelden. Je wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd door een medewerker van Longkanker Nederland.

Soort gegevens
Daarvoor hebben we je contactgegevens en in sommige gevallen ook aanvullende informatie nodig om je kennis effectief in te zetten en rekening te houden met eventuele voorkeuren.

Bewaartermijn
We bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar nadat je geen vrijwilliger meer bent. Wil je eerder verwijderd worden kun je altijd contact opnemen via administratie@longkankernederland.nl.

Een bestelling plaatsen

Op onze website kun je een bestelling plaatsen. Voor de toezending van de bestelde artikelen hebben we naam en adresgegevens nodig.

Soort gegevens
Naam, adres en woonplaats. Als er sprake is van een betaling hebben we ook je betaalgegevens nodig.

Bewaartermijnen
Deze gegevens bewaren we tot 2 jaar na je laatste bestelling – tenzij anders overeengekomen.

Social media

We maken als je dat wilt het gebruik van social media om informatie en ervaring uit te wisselen met andere (ex-patiënten) of ervaringsdeskundigen mogelijk.

Soort gegevens
We verwerken geen gegevens van deze media. Je aanmelding bij het sociale medium gaat via je persoonlijke account.

Aanspreekpunt/beheerder
Elke groep op social media heeft een eigenaar/beheerder. Deze is verantwoordelijk voor het toelaten van deelnemers en het wel en wee van de deelnemers in de groep. De eigenaar kan de groep opheffen of overdragen aan een nieuwe eigenaar wanneer deze wil stoppen met het modereren. Voor alle groepen is goedkeuring van lidmaatschap door een beheerder of groepslid vereist, afhankelijk van de groepsinstellingen.

Privacy
Het privacybeleid op social media is niet altijd helder beschreven en verandert bijna wekelijks. We doen ons best om gebruikers te beschermen voor inbreuken op privacy maar doordat we geen invloed hebben op het privacybeleid van social media is dit voornamelijk een verantwoordelijkheid van jezelf. Deelname aan een besloten Facebookgroep ,Twitter, LinkedIn of Instagram doe je vanuit je persoonlijke account. Hiervoor ga je eerste een relatie aan met het medium Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram.

Bewaartermijnen
Deze staan in de voorwaarden van het sociaal media platform.

Tot slot

We verwerken je gegevens zo goed mogelijk volgens de hierboven beschreven afspraken. Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail.

Postadres
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

E-mail
administratie@longkankernederland.nl

Deze privacyverklaring is eenvoudiger leesbaar gemaakt en gepubliceerd op 04-10-2021.